Kábelovody

Najväčšiu časť  nákladov pri výstavbe tvoria práce spojené s realizáciou výkopov (zemných prác). Je preto vhodné siete realizovať s dostatočnou rezervou tak, aby pri rozšírení siete boli náklady na stavebné práce čo najmenšie – vybudovať takú infraštruktúru, ktorá umožní inštaláciu nových trás s minimalizáciou vyvolaných nákladov (neporušenie existujúcich chodníkov, ciest, spevnených plôch a pod.).

Jednou z technológií, zohľadňujúcou práve uvedené, je výstavba multikanálových trás. Majú tú výhodu, že sa v káblovode vytvorí súčasne šesť a viac oddelených káblových trás. Do týchto je následne možné zaťahovať telekomunikačné káble (metalické i optické), ochranné HDPE trubky, káble dopravnej signalizácie, silnoprúdové káble, káble verejného osvetlenia a podobne.

Výhodou multikanálových trás je, že je možné pri jednej výstavbe vytvoriť nielen  káblovody pre momentálne požiadavky, ale vytvoriť aj dostatočnú rezervu pre budúce potreby. Mutikanálové trasy sú výhodné tam, kde sa počítá s následným zahusťovaním káblových sietí.

Táto technológia je okrem iného schválená i ŽSR pre výstavbu železničných koridorov a staníc. Spoločnosť SITEL s.r.o. je výhradným dodávateľom Multikanálov pre slovenský trh.